B100 - Ujęcia wody

Czerpnia szczelinowa ręczna

Czerpnia szczelinowa ręczna

Producent: Łukomet
Model: B115
Opis produktu
Przeznaczenie:
Czerpnia szczelinowa przeznaczona jest do wstęp­nego i najczęściej ostatecznego separowania wszel­kich zanie­czysz­czeń mechanicznych wód powierzch­niowych mogących zakłócić pracę systemu deszczu­jącego. Dzięki szczelinom, pre­cyzyjnie dobra­nym do konkretnego systemu nawodnieniowego, wszelkie szkodliwe zanieczysz­czenia wy­chwytujemy już w nurcie rzeki lub toni jeziora. Takie rozwiązanie zapo­biega gromadzeniu się nieczystości. w studzience koszowo – pompowej. Czerpnia szczelinowa jest za­zwyczaj początkiem klasycz­nego uję­cia wody. Narzu­cając na powierzchnię rusztu kawałek folii zamykamy skutecznie spływ wody do studzienki.
Budowa i działanie:
Korpus wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo lub nierdzewnej, ruszt szczelinowy i jego osprzęt ze stali nie­rdzewnej. Filtrujące wodę sito rusztu szczelinowego ma budowę trójkątnych szczebel­ków o szerokości 2,8 mm i szczelinach między nimi od w = 0,2 do w = 10 mm. Szczebelki tworzą idealnie gładką po­wierzch­nię a ich kształt nie dopuszcza do zakleszczania między nimi zanie­czyszczeń co zde­cydowanie ułatwia oczyszczanie zgar­nia­czem lub nawet za­pewnia sa­mo­oczyszczanie po wyłączeniu pompy . Po sicie szczelino­wym rusztu, przesuwany jest zgar­niak oczyszcza­jący szczeliny. Możliwe jest również oczyszczanie wstecz­nym strumie­niem wody. Najczęściej sto­sowane szcze­liny S = 2,5 mm zatrzymują wszelkie zanieczyszczenia mogące blokować dysze główne i po­mocnicze nawet małych zraszaczy. Szczeliny 0,8 mm i mniejsze skutecznie zatrzymują nasiona chwastów pływające w wodzie i zanieczyszcze­nia blo­kujące mikrozraszacze. Wymiary czerpni mogą być dowolne a powierzchnia rusztu może dochodzić do kilku metrów kwadratowych. Czerpnia najczę­ściej instalowana jest na stałe opaską zaciskową wprost na końcu rury spły­wo­wej PVC w nurcie rzeki lub toni jeziora. Moż­liwy jest również montaż czerpni (o zmodyfikowanym korpusie) na ze­wnętrznej ścianie kręgów beto­nowych studni, lub klasycznej melioracyjnej budowli betonowej ujęcia wody. Po za­uważeniu zanieczyszczeń na po­wierzchni sita szczelinowego, przesuwamy zgarniak po jego po­wierzchni spychając w ten sposób zanie­czyszczenia pod lub nad ruszt. Stan zanieczyszczenia rusztu możemy okre­ślić obserwując różnicę po­ziomu wody przed i za czerpnią lub korzystając z czujnika zanie­czyszczenia. Do przesuwania zgarniaka można użyć siłownik elektryczny lub wodny co w połączeniu z czujnikiem lub sterownikiem czasowym  zautomatyzuje obsługę. W czerpni ssącej może być wbudowany wewnątrz zawór zwrotny stopowy. Specjalna zabudowa zgarniaka pozwala usuwać zanieczyszczenia.
Wszystkie czerpnie są wykonywane w ŁUKOMET pod konkretne zamówienie uwzględniające specyficzne warunki ujęcia wody i potrzeby systemu nawad­niającego.
Numer katalogowy
A
Qnom
B115.400x400x2
41,7%
100
B115.400x400x2,5
47,2%
160
B115.500x500x2,5
47,2%
200
B115.1000x500x2,5
47,2%
400
B115.600x600x2,5
47,2%
350
B115.500x500x0,8
22,2%
100
A - powierzchnia szczelin „światło” w %
Qnom- przepływ nominalny w m³/h

Parametry
Podstawowe
Opis:Do wstęp­nego separowania zanie­czysz­czeń mechanicznych wód powierzch­niowych
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.