H - Mostowe deszczownie - Lukomet

Deszczownie mostowe

Deszczownie mostowe przeznaczone są do zawadnia­nia wielkoobszarowych upraw polowych zarówno rolniczych jak i ogrodniczych a nawet szkółek i sa­dów.
Naj­większa maszyna szpulowa jest w stanie obsłużyć plantację o powierzchni 50 ha, na większe areały pozo­staje jedynie powielać system lub zastosować tzw. deszczownie „mostowe”. Najbardziej rozpo­wszech­nione (zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych) są desz­czownie centryczne tzw. „centerpivoty”. W środku nawadnianego areału zainstalowana jest wieża cen­tralna. Do wieży od spodu doprowadzona jest energia elektryczna (kablem ziemnym) i rurociąg do­prowa­dzający wodę pod ciśnieniem ok. 3-4 bar. Czę­sto cen­trum stoi wprost na studni głębinowej, a silnik spalinowy napędza zarówno wałową pompę głębinową jak i generator wytwarzający energię elektryczną. Głównym elementem wieży centralnej jest głowica po­zwalająca na przekazywanie wody i energii podczas nieustannego ruchu obrotowego mostu wokół wieży. Wieża centralna wy­posażona jest w aparaturę sterującą i kontrolną. Od wieży odchodzi kratownicowy most o przęsłach rozpiętości 40-60 m podpartych na dwukołowych wózkach stanowiących jego mobilne filary. Całkowita długość mostu nie prze­kracza 800 m, a wynika to z przepustowości biegnącej górą przę­seł  rury konstrukcyjno-przesyłowej , której śred­nica dochodzi do 200 mm i przepustowość do 330 m3/h, a więc tyle ile potrzeba na nawodnienie 160 ha uprawy. Prędkość wózka (napędzanego silnikiem elek­trycznym o mocy 1.5 kW) jest stała i wynosi 2 m / min. Układ cen­trum steruje pracą ostatniego wózka wyznaczając mu procentowo stosunek czasu pracy silnika napędzającego do czasu przerwy. Pozostałe wózki dostają impuls do pracy z czujników utrzymujących cały most w linii prostej. Równomierny opad na całej po­wierzchni pola w kształcie koła zapewnia coraz gęściej rozmieszczenie zraszaczy w miarę oddalania się od centrum lub coraz większe średnice dysz rozbryzgowych. Przy mostach długości 200 m można uzyskać kwadratowy kształt nawadnianego pola wykorzystując rozkładane koń­cowe ramię z umieszczo­nym na końcu dalekosiężnym działkiem zasilanym z dodatkowej pompy podno­szącej ciśnienie. Deszczownia mo­stowa posiada same zalety: bezobsługowa praca, niskie ciśnienie zasilania co znacznie oszczędza energię, delikatny miękki opad nieczuły na wiatr. Podstawową wadą jest fakt pozostawania całej konstrukcji na polu przez okrągły rok oraz duża intensywność opadu podobna jak przy zraszaczu konsolowym.
W uprawie ziemniaków ma główne zastosowanie „frontalna” wersja deszczowni mostowej pracującej w poprzek rzędów. Jeżeli deszczownia pracuje wzdłuż rowu z wodą, to wieża jest mobilna na czterech ko­łach, ma na sobie silnik spalinowy napędzający pompę i generator. Jeżeli nie ma rowu z wodą, to co 200 m należy umieścić hydranty i za pomocą elastycznego, wleczonego węża podać wodę pod ciśnieniem do poruszającej się frontalnie maszyny. Takie rozwiązanie wymaga przeczepiania węża (co kilka -kilkanaście godzin) do następnego hydrantu. Długość nawadnianego pasa może dochodzić do kilku kilometrów, a szerokość do kilkuset metrów, tak aby powierzchnia nie przekraczała tej wynikającej z przepustowości jej górnej rury konstrukcyjno-przesyłowej. Deszczownia ta może być wyposażona w instalacje opryskiwacza, wówczas wygniecione prze koła pasy są jedynymi przejazdami po uprawie. Deszczownia frontalna może obrócić się o 180° i rozpocząć pracę na sąsiednim polu jak również ist­nieje możliwość przestawienia wszystkich kół o 90°, co pozwala przeciągnąć ciągnikiem cały most na inne stano­wisko.
Amerykańska deszczownia centryczna VALLEY o łącznej długości 750 m, maksymal­nych możliwo­ściach obsłużenia w polskim klimacie 176 ha, będzie kosztowała z montażem i uruchomie­niem około 150 000 USD Dla małych plantacji o szerokości do 100 m, produkowane są deszczownie mostowe jednoprzęsłowe z wysięgni­kami, lub zminiaturyzowane wieloprzęsłowe zasilane małym agregatem prądotwórczym z benzynowym silnikiem HONDA.

 


H - Mostowe deszczownie

H - Mostowe deszczownie

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.