SB41 - ŁUKOSPŁYW

ŁUKOSPŁYW KG płyty obornikowej

ŁUKOSPŁYW KG płyty obornikowej

Producent: Łukomet
Model: SB41 PO
Opis produktu
Przeznaczenie
Płyta obornikowa z systemem ŁUKOSPŁYW® służy do magazynowania odchodów stałych pochodzenia zwie­rzęcego a w szczególności słomiastego obornika krowiego. Istota rozwiązania polega na zastosowaniu, zamiast trady­cyjnego be­tonowego kanału o przekroju prostokątnym (zadeskowanego od góry i przebiegającego po środku płyty oborniko­wej), kanału rurowego z otwartymi szczelinami napływowymi na całej długości, z wyczystką pełno­przelotową na sa­mym początku kanału poza płytą obornikową, z rurą ciśnieniową przepłukującą rurę spływową z nieczystości stałych i trud­nospławialnych. Istot­nym jest rów­nież umieszczenie kanału przy samym wjeździe na płytę obornikową lub na krawędzi bocznej co skutecznie zapobiega czopo­wa­niu szczelin i umożliwia wizualną kontrolę ich drożności do ostatnich dni zapełniania płyty.  Takie rozwiązanie nie­zawodnie spełnia swoją funkcję zarówno przy składowaniu obornika słomia­stego gdzie wyciekiem jest tylko frakcja płynna gnojówki i wód gnojowych, jak również tam gdzie składowany jest obornik (a właściwie „błoto”z rozrobio­nego kału w moczu) wygarniany z korytarzy gnojowych zgarniaczami mecha­nicznymi typu delta – gdzie zawartość ściółki jest szczątkowa a gęsta gnojowica chce się rozlać po całej fermie. System jest nie do „zatkania” a w każdym razie do udrożnienia w każ­dej chwili i to w stosunkowo przyjemny nieuciążliwy sposób, bez wielkiego nakładu pracy i brudze­nia się. ŁU­KOSPŁYW® jest również idealny do napowietrzania pryzm obornikowych tam gdzie postawiono na kom­postowanie obornika. ŁUKO­SPŁYW® idealnie zdaje swoje zadanie i wy­przedza wszystkie dotychczas stosowane roz­wiązania w po­czekalni przed udojnią gdzie pozwala zrewolucjonizować warunki sanitarne eliminując pozostawianie odchodów pod rusztem przez całą dobę na okrągło. ŁUKOSPŁYW® uło­żony wzdłuż całej obory pozwala na bezawa­ryjne i w pełni skuteczne odcieka­nie gnojówki z każdego miejsca i każdego stanowiska bez tworzenia wiecznie paru­jących kałuż. ŁU­KOSPŁYW® jest do zastosowania również w starych, obecnie istniejących lub właśnie budowanych kanałach i obiek­tach. ŁUKOMET ma na wszystko sposób !
 
Budowa ŁUKOSPŁYW-u
Istotą ŁUKOSPŁYW-u jest rura z tworzywa sztucznego np. PCV z wyciętymi w jej górnej części podłuż­nymi szcze­linami o szerokości i długości dobranej do funkcji i spławianego medium. Rura stosownie do medium, i swej dłu­gości, ułożona jest we właściwym miejscu, z odpowiednim spadkiem i pod właściwą grubością warstwy betonu za­pewniają­cego przenoszenie obciążeń pracujących na płycie maszyn. Początek rurociągu (w najwyższym końcu) wy­prowadzony jest pełnym przekrojem i kolanem pionowo w górę obok płyty obornikowej. Koniec rurociągu (najniższy punkt) wpro­wadzony jest spły­wem do studzienki ponad najwyższym dopuszczalnym poziomem wycieków lub wpro­wadzony kola­nem i pionową rurą pod poziom kiedy ŁUKOSPŁYW®  jest wykorzystywany do napowietrzania pryzm fermentacyj­nych. Jeżeli ŁUKO­SPŁYW® pracuje w szczególnie trudnych warunkach gdzie z założenia trafia do niego gnojowica z frak­cją stałą a zwłaszcza sieczka, trociny, wióry, kora, torf czy nawet piach to system przewiduje przepłu­kiwanie rury spływowej wykorzystując (położoną w trakcie montażu) ciśnieniową rurę przepłukującą. Jeżeli w wyniku niewła­ściwej eksploata­cji rura spływowa ulegnie całkowitemu zaczopowaniu to ŁUKOMET ma prosty w budowie i eksploatacji przyrząd do jego bezstresowego przeczyszczania. Jeżeli jest realne zagrożenie że wycieki w rurze ­spływo­wej będą za­marzały co będzie utrudniało jego użytkowanie w okresie zimowym to ŁUKOMET przewiduje sys­tem pod­grzewania rury ka­blem grzejnym lub rurkami  przewodzącymi ciepłą (niekoniecznie ogrze­waną) ciecz lub powietrze, natomiast zawsze pozostaje możliwość wsypania przez szpary soli - ale to zepsuje walory gnojowicy jako nawozu orga­nicznego. ŁUKOMET posiada dopracowaną technologię wykonania ŁUKOSPŁYW-u na każdym etapie jego wykona­nia.
 
Nie eksperymentuj !!!   Swój problem powierz fachow­com, zaoszczędzisz pieniądze !
Parametry
Podstawowe
Opis:Płyta obornikowa służy do magazynowania odchodów stałych pochodzenia zwierzęcego a w szczególności słomiastego obornika krowiego
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.