SE10 - Zanurzalne

SE15 Pompa zatapialna CRI-MAN

SE15 Pompa zatapialna CRI-MAN

Producent: CRI-MAN
Model: SE15 CRI-MAN
Opis produktu
Przeznaczenie
Pompa elektryczna zatapialna CRIMAN przeznaczona jest do pompowania gno­jówki i gnojowicy. Dzięki spe­cjalnemu wirnikowi otwartemu z nożami tnącymi i wlotowi z przeciwostrzami, pompa radzi sobie bardzo dobrze z gnojowicą o za­wartości suchej masy do 12 % jak również rozdrabnia i tnie za­warte w niej zbryle­nia, słomę, sznurki. Pompa CRIMAN wyposażona w od­powiedni osprzęt może być z powo­dzeniem wykorzystywana  do mik­sowania za­wartości kanałów i wanien, przepom­powywania ich za­wartości do przepom­powni lub wprost do zbiorni­ków magazynowych, miksowania zawartości zbior­ników przepompowni i magazyno­wych, wypompo­wywania gnojowicy z przepompowni do zbiorników magazyno­wych i ze zbiorników magazynowych do beczko­wozów napełniając je zalewowo z góry jak równiż ciśnieniow od spodu.. Pompą mogą być pompo­wane inne po­dobne media typu ścieków komu­nalnych, poprodukcyjnych w za­kładach owo­cowo-warzyw­nych, ziemniaczanych, mięsnych. Pompa przystosowana jest zasad­niczo do pracy w pionie ale dopusz­czalna jest jej nawet dłu­gotrwała eksploatacja w pozycji poziomej.
 
Budowa i zasada działania
W żeliwnym malowanym epoksydowo, szczelnym korpusie, w górnej części wbudowany jest trójfazowy silnik elek­tryczny, 3 x 400 V, 50 Hz, 1450 obr/min. Długi pionowy wał silnika prze­cho­dzi przez komorę olejową oddzielającą suchą komorę silnika od wpły­wów gnojowicy w komorze wirnika pompy.
W komorze silnika zamoco­wany jest bimetal zabezpieczający silnik przed przegrza­niem. Od­środkowy - o specjalnym kształcie łopatek – wirnik otwarty za­pewnia swobodny przepływ zanieczyszczeń o średnicy do 40 mm. Wysunięty przed ko­morę wirnikową wał z ślimakowymi krawę­dziami tnącymi współpracujący z nastawnymi, wymiennymi prze­ciwostrzami, nagarnia gęste frakcje na ło­patki a ostre jego krawę­dzie obcinają długie i duże frag­menty organiczne co zapobiega zapychaniu wir­nika i rur przesyło­wych.
Pompa posiada standardowo hermetycznie obsadzony kabel przyłącze­niowy o długości 8 m. Dla zapewnienia prawi­dłowej, bezpiecznej i bezawaryjnej pracy koniecz­nym jest wypo­sażyć pompę w pro­dukowaną przez ŁUKOMET roz­dziel­nię elektryczną posiadającą wszystkie niezbędne zabezpie­czenia wy­magane dla utrzymania gwa­rancji. W czasie pracy, silnik pompy po­winien być  zanurzony w pom­po­wanym medium ce­lem odprowadzania ciepła. Pompa pracu­jąca z elastycz­nym prze­wodem tłocznym może wisieć na łańcuchu, lub stać na dnie. W instalacjach stałych, pompę należy zawieszać na specjalnym rozłącz­nym kola­nie stopowym z prowadnicą, wbudowanym w instalację ciśnie­niową.
 
Dane techniczne

CRI-MAN typ

Moc

Silnika

DN

Wydajność – m3/h

0

36

54

72

90

108

144

180

216

252

288

324

kW

mm

Wysokość podnoszenia - m

PTS 2,2 - 80

2.2

80

10,7

7,9

6,3

4,7

2,8

PTS 3 - 80

3

80

12,9

10,0

8,3

6,5

4,5

PTS 4 - 80

4

80

14,7

12,8

10,3

8,3

6,3

4

PTS 4 - 100

4

100

9,8

9,5

9

8,3

7,3

5,8

PTS 5.5 - 100

5.5

100

12

11,6

11,2

10,6

9,7

8,3

3,7

PTS 7,5 - 100

7.5

100

14,7

14,3

14

13,4

12,6

11,3

6,7

PTS 9 - 100

9

100

16,1

15,7

15,4

14,9

14,1

12,7

8,7

PTS 11 - 150

11

150

12,5

12,2

12,0

11,9

11,7

11,5

10,8

10,3

9,6

8,8

7,9

6,8

PTS 15 - 150

15

150

15,4

15,0

14,9

14,7

14,4

14,1

13,6

13,0

12,3

11,5

10,6

9,6

PTS 18,5 - 150

18.5

150

17,8

17,5

17,4

17,2

17,0

16,7

16,2

15,6

14,8

14,1

13,2

12,3


 
Nowe modele od 2017r:

0

144

216

288

360

396

432

468

504

540

576

648

PTS 22 - 200

22

200

12,3

12,1

11,5

10,5

9,3

8,6

7,8

7,0

6,1

5,1

4,1

PTS 25 - 200

25

200

15,1

14,7

14,1

13,2

12,0

11,3

10,5

9,7

8,8

7,7

6,7

4,2

PTS 30 - 200

30

200

17,5

17,1

16,5

15,5

14,2

13,5

12,7

11,9

11,1

10,1

9,0

6,6


Waqi i wymiary:

CRI – MAN typ

Wysokość [mm]

Szerokość [mm]

Długość [mm]

Masa [Kg]

PTS 2,2 – 80

686

327

403

74

77

78

PTS 3 – 80

PTS 4 – 80

PTS 4 – 100

677

345

436

88

122

128

133

PTS 5,5 – 100

767

PTS 7,5 – 100

PTS 9 – 100

PTS 11 – 150

955

454

568

213

226

229

PTS 15-150

PTS 18,5-150

PTS 22 - 200

1375

660

860

565

577

601

PTS 25 - 200

PTS 30 - 200

Klasa izolacji IP 68,    
Max głębokość zanurzenia 20 m,   
Max zawartość suchej masy 12 %,     
Medium o pH 5 – 12
Parametry
Podstawowe
Opis:Pompa elektryczna zatapialna CRIMAN przeznaczona jest do pompowania gno­jówki i gnojowicy
Pliki

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.