Twój pierwszy krok w technologii gnojowicy - ankieta

Jeżeli wszystko wiesz, masz doświadczenie w temacie zagospodarowania gnojowicy (gnojówki), w projektowaniu instalacji gnojowicowych, jeśli posiadasz konkretne projekty lub plany, i nie potrzebujesz konsultacji; zamów w ŁUKOMET konkretny sprzęt z katalogu lub wykonanie według posiadanej dokumentacji.   Nie trać czasu na poniższe pytania !!!
Jeżeli oczekujesz od ŁUKOMET-u przedstawienia koncepcji, lub chcesz z nami rzeczowo rozmawiać; proszę  o ustosunkowanie się do poniższych tematów zwłaszcza tych mających istotny wpływ na nasze opracowanie Twojego problemu.    Napisz i wyślij odpowiedzi na nasz adres zanim do nas przyjedziesz.
1...Pełna nazwa firmy lub nazwisko inwestora (zainteresowanego, zleceniodawcy) dokładny adres, telefony, e-mail
2...Imię, nazwisko, telefon domowy, telefon komórkowy osoby prowadzącej temat w imieniu inwestora .
3...Zakres pełnomocnictw osoby prowadzącej w podejmowaniu decyzji w imieniu inwestora.
4...Czego oczekujesz od ŁUKOMET-u (np.: doradztwa, sporządzenia koncepcji, skompletowania systemu,
 generalnego wykonawstwa, modernizacji istniejącego systemu, sprzedaży sprzętu, naprawy, wizyty, inne)
5...Jaka jest powierzchnia całkowita gospodarstwa, jakie są powierzchnie i odległości gruntów, na których można wykorzystywać rolniczo odchody (mapa). Jakie dawki nawozowe mogą przyjmować uprawy na tych gruntach
6...Jaka jest forma własności gruntów przeznaczonych pod gnojowicę (gnojówkę), jeśli różna to zaznacz na mapie np.: własne, dzierżawa do wykupienia, dzierżawa krótkoterminowa, inne
7...Jak dotychczas wykorzystywano gnojowicę (gnojówkę) jakim sprzętem w jakich terminach
8...Czy temat nowy traktować całkowicie niezależnie od już posiadanego systemu.
9...Jaki sprzęt i wyposażenie do gnojowicy (gnojówki) gospodarstwo już posiada, jakie ciągniki, jaki przydział mocy
10...Czy sprzęt już posiadany będzie wykorzystany, jest do modernizacji, jest do uzupełnienia, będzie do sprzedania
11... Jaka jest (jaka będzie docelowo) obsada zwierząt w gospodarstwie. Gdzie i jakie gatunki i grupy wiekowe zwierząt będą chowane - z podziałem na typ chowu, sposobu utrzymania i specyficzne żywienie.
12...Jaką technologię utrzymania zwierząt i usuwania odchodów stosujesz, będziesz stosował lub preferujesz np: na głębokiej ściółce, legowiska na betonie, na słomie, na piachu, na matach, obornik usuwany codziennie, delta usuwa gnojowicę – gdzie, jak często, gnojowicę z korytarzy gnojowych wypychana jest ciągnikiem – gdzie jak często, obornik składowany na płycie gnojowej, zbieranie i magazynowanie jedynie gnojówki i odcieków, kompostowanie obornika, utrzymywanie zwierząt na rusztach, pod rusztami wanny, kanały, ruszty poczekalni (pokoi) spłukiwane wodą, magazynowanie gnojowicy do rolniczego wykorzystania pod rusztami, w zbiornikach magazynowych, separowanie frakcji stałej od płynnej, biogazownia z kompostownią i produkcją substratu ogrodniczego, oczyszczalnia ze zrzutem czystej wody i rolniczym wykorzystaniem osadów ściekowych, inne. Proszę opisać.
13...Co preferujesz do transportu gnojowicy (gnojówki) na pole i jej aplikacji np.: wozy asenizacyjne, rurociągi ciśnieniowe, rozchlapywacze, aplikatory naglebowe, doglebowe, deszczownie szpulowe z konsolą lub aplikatorem, przetaczane, rurowe, mostowe centryczne,   wleczony wąż za ciągnikiem z aplikatorem, inne
14... Plan budynków inwentarskich; lokalizacja względem pól, lokalizacja na fermie, plan w rzucie poziomym i przekroju pionowym (rzędne wysokościowe wszystkich istotnych punktów) w skali z wymiarami, funkcje pomieszczeń, ciągi technologiczne. Rysunki kanałów, ujść rur, zastosowana technika i materiały budowlane.
Plan powinien być maksymalnie perspektywiczny (docelowy w najdalszej przyszłości)
15... Zbiorniki magazynowe; ich usytuowanie na fermie, plan budowlany, widok z góry - wszystkie odległości, przekrój pionowy z zaznaczeniem: głębokości, wysokości, rzędnych terenu, rzędnych dna kanałów, wanien, rur spływowych, zbiornika przepompowni, rzędnych krawędzi ścian, zastosowana technika budowy (przekrój ściany, dna, miejsca do mocowania urządzeń, zastosowane materiały)
16.Jeżeli odbiór gnojowicy beczkowozami to ich typ, wymiary istotne do tankowania, lokalizacja koperty odciekowej
17... Na planach ponadto koniecznie zaznaczyć; drogi i place manewrowe, przeszkody podziemne (zwłaszcza stare fundamenty, kable, rurociągi), naziemne i nadziemne (linie energetyczne), poziom wód gruntowych, miejsce do tankowania beczkowozów, miejsce przyłącza do instalacji elektrycznej z podaniem możliwego poboru mocy. 
18... Jaki sprzęt zamierzasz kupić w ŁUKOMET np.: kompletny system do budynków i przepompowni, kompletne wyposażenie przepompowni i zbiorników magazynowych, pompownię, mieszadło, separator, rurociągi, beczkowóz, deszczownię, aplikator, inne.
19… Jakie przewidujesz źródło i terminy finansowania np. posiadane środki, kredyt bankowy, będę starał się o kredyt preferencyjny, dotację, refundację, PROW, SPO, przedpłata, płatność w dniu odbioru, opóźniony termin płatności,   nie zamierzam płacić, inne
20... Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji, planowane etapy budowy i zasiedlania obiektów
Zapoznaj się z: „Doradztwo”, „Koncepcja”              Opracował: mgr inż. Krzysztof Łuszczyk
 

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.