SH20 - Spusty

Systemy opróżniania dla PRECON

Systemy opróżniania dla PRECON

Manufacturer: Łukomet
Model: SH20 opP
product Description
Systemy SH21 przeznaczone są do opróżniania zbiorników magazynowych na gnojówkę i gnojowicę budowanych tech­nologią ACONTANK® przez firmę PRECON. Opracowane i stosowane przez ŁUKOMET rozwiązania i ich modyfi­kacje do indywidualnych warunków inwestora, zapewniają  sprawne i bezpieczne dla środowiska opróżnianie zbiorni­ków.
 „A” – ssawą o średnicy dobranej do beczkowozu, z zaworem zapowietrzającym do bezpo­średniego wysy­sania kompre­sorem lub pompą wozu aseniza­cyjnego przez górną krawędź zbiornika bez inge­rencji w ścianę czy dno, ale tylko przy niskich zbiornikach i dużym podciśnieniu wozu asenizacyjnego.
 „B”- ze zbiornika czę­ściowo zagłę­bionego, prze­pustem przez ścianę przy samym dnie i zespołem spu­sto­wym dwóch za­suw - jako kla­syczne roz­wiązanie z wykorzysta­niem spływu do prze­pompowni pod­ziemnej.
C” – ze zbiornika naziem­nego przez prze­pust przy dnie, do podziemnej prze­pompowni zespo­łem zasuw z moż­liwością samona­pełniania wozów asenizacyjnych i wysysa­nia zawar­tości z małej głębokości.
„D” – z naziemnego zbiornika przez przepust kolanowy w dnie do podziemnego zbiornika z wykorzy­staniem korka co zapobiega zapychaniu rury spławnej przed zasuwą.  
„E” – ze zbiornika płytko zagłębionego przez przepust przy dnie do przepompowni z moż­liwością poboru w
prost przez wóz asenizacyjny.
„F” – z każdego zbiornika elek­tryczną pompą zatapialną umieszczoną wewnątrz i Dystrybutor kranowy (wodo­kaczkę) do napełniania wo­zów z góry prze klapę, lub króćcem ciśnieniowym „od spodu”.
Ssawy, linki, rury pracujące w gnojowicy świńskiej są standardowo ze stali kwasoodpornej a do krowiej mogą być cynkowane ogniowo. Jako standard używane są zasuwy klinowe mosiężne dźwigniowe 8”. Rury PCV 200 mm kanalizacji zewnętrznej W zespołach spustowych dwu zasuwowych ta pierwsza od zbiornika jest kalibrowana do wydajności pompy w przepom­powni. Przepusty przez ścianę lub dno są zabetonowane. Pompa w zbior­niku może pełnić funkcję mieszania jego zawartości przed wypompowa­niem. Dobór systemu i jego wykonanie najlepiej powierzyć ŁUKOMET-owi.
parameters
Podstawowe
Opis:Systemy SH21 przeznaczone są do opróżniania zbiorników magazynowych na gnojówkę i gnojowicę budowanych technologią ACONTANK® przez firmę PRECON
Files
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.