SB41 - ŁUKOSPŁYW

ŁUKOSPŁYW KG system do poczekalni hali udojowej

ŁUKOSPŁYW KG system do poczekalni hali udojowej

Producent: Łukomet
Model: SB41 PUD
Opis produktu
Przeznaczenie
System ŁUKOSPŁYW® PUD opraco­wany został do odprowadzania gnojo­wicy z poczekalni przed halą udojową. Przeznaczony jest do poczekalni, w których podłoga wykonana jest w po­staci gładkiej betonowej posadzki o dużym nachyleniu a technologia prze­widuje jej spłukiwanie bieżącą wodą każdorazowo po zakończeniu doju. System (do przepłukiwania rury spły­wowej) wykorzystuje zainstalowaną w podziemnym zbiorniku przepompowni pompę, normalnie przeznaczoną do napełniania zbiorników magazyno­wych.
 
Budowa i działanie
W poprzek pochyłej posadzki pocze­kalni, w jej najniższym miejscu przy wejściu krów, pod posadzką zainstalo­wana jest rura z tworzywa sztucznego np. PCV z wyciętymi w jej górnej czę­ści podłuż­nymi szcze­linami. Rura uło­żona jest z odpowiednim spadkiem i pod właściwą grubością war­stwy be­tonu. Początek rurociągu (w najwyż­szym końcu) wy­prowadzony jest peł­nym przekrojem i kolanem pionowo w górę najlepiej w poczekalni przy ścianie lub tuż za budynkiem. Koniec rurociągu (najniższy punkt) wpro­wadzony jest spły­wem do studzienki zlokalizowanej po drugiej stronie poczekalni lub poza ścianą, ponad najwyższym dopuszczal­nym poziomem wycieków lub wpro­wadzony kola­nem i pionową rurą pod poziom kiedy oba­wiamy się jego efektu wentylacyjnego. Obok tej rury ułożona jest znacznie cieńsza, ciśnieniowa rura PE, którą to pompa umieszczona w prze­pompowni, tłoczy frakcję ciekłą na początek rury spływowej zapewniając jej przepłukiwanie i spła­wianie frakcji stałej wpadającej lub spłukiwanej z posadzki  do rury przez szczeliny.
Jeżeli w wyniku niewła­ściwej eksploata­cji rura spływowa ulegnie całkowitemu zaczopowaniu  to ŁUKOMET ma pro­sty w budowie i eksploatacji przyrząd do jego bezstresowego przeczyszczania. Jeżeli jest realne zagrożenie że wycieki w rurze ­spływo­wej będą za­marzały co będzie utrudniało jego użytkowanie w okresie zimowym to ŁUKOMET przewi­duje sys­tem pod­grzewania rury ka­blem grzejnym lub rurkami przewodzącymi ciepłą gnojówkę. W rużych obiektach przewidziano dwa lub więcej rzędów rur ŁUKOSPŁYW-u rozmieszczonych symetrycznie na długości poczekalni. ŁUKOMET  posiada dopracowaną technologię wykonania ŁUKOSPŁYW-u na każdym etapie jego budowy łącznie z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń.
Nie eksperymentuj !!!   Swój problem powierz fachow­com, zaoszczędzisz pienią­dze !
 
Wszelkie prawa zastrzeżone dla ŁUKOMET – Krzysztof Łuszczyk P-378502
Parametry
Podstawowe
Opis:System do odprowadzania gnojowicy z poczekalni przed halą udojową
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.