R100 - Sport, ogrody

Systemy nawadnianie pól golfowych

Systemy nawadnianie pól golfowych

Producent: Łukomet
Model: R130
Opis produktu
Systemy nawadniające mają za zadanie utrzy­manie w komforcie wodnym zatrawione elementy pól golfo­wych, a w szczególno­ści i w kolejności waż­ności: green, tee, fer­way. Proces nawadnia­nia, jego technologia i tech­nika są tak dobrane aby były niezauwa­żalne dla graczy. Niezauwa­żalna ma być zarówno insta­lacja i urządzenia, jak i sam zabieg na­wadniania oraz jego skutki uboczne, zaś efekty w postaci soczy­stej zieleni, oprócz parametrów mecha­niczno-eksplatacyjnych, musza wywoływać podziw i zdumienie. 
 
Każde pole golfowe otrzymuje swój indywi­dualny i niepowtarzalny system nawadniania uwzględniający ogromną ilość szcze­gółów specyficznych dla konkretnych warunków. System pod wzglę­dem stosowanych rozwiązań nadaje się w całości lub części do nawadniania każdego pola zarówno tego osiemnasto - dołkowego jak i nawet pojedynczych treningowych green-ów.
Podobnie jak każdy system nawadniający, również deszczownia na polu golfowym składa się z trzech zasadniczych elementów: ujęcia wody z pompownią, rurociągów rozprowadzających i urządzeń deszczujących. Jako ujęcia wody ŁUKOMET preferuje studnie głębinowe i to nie jedną centralną lecz kilka mniejszych połączonych w sieć co pozwala budować pole etapami ponosząc na bieżąco koszty adekwatne do wielkości pola.. Rozwiązanie takie ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjnym centralnym ujęciem wody powierzchniowej w postaci budowli nad brzegiem stawu, jeziora lub rzeki. Ujęcie podziemne jest niezauważalne w terenie (nie psuje krajobrazu), woda jest już przefiltrowana, długości średnice rurociągów są najmniejsze z możliwych. Rów­nież korzystając z wód powierzchniowych ŁUKOMET proponuje umieszczenie pompowni pod ziemią, spływ wody do studni poprzez czerpnię szczelinową i pompy głębinowe (bez śladu ingerencji w krajobraz). Oczywiście w takiej pompowni instaluje się pompy głębinowe, których parametry są w stanie zaspokoić potrzeby każdego systemu. Pompy i ich współdziałanie stero­wane są elektronicznie co zapewnia niezmienność ciśnienia w całej instalacji mimo zmian w rozbiorze wody. Jako rurociągi rozprowadzające ŁUKOMET stosuje przede wszystkim rury z PEHD umieszczone na małej głębokości, częściowo odwadniane na okres zimowy. Rurociągi z rur PCV instalowanych poniżej głębokości przemarzania lub całkowicie odwadniane grawitacyj­nie, stosujemy tylko w przypadku konieczności użyci wielkich średnic. Projektując sieć rozprowadzenia wody po kilkudziesięcio hektarowym polu kierujemy się względami ekonomicznymi tzn rurociągi; najkrótsze i najcieńsze ale zapewniające właściwe przepustowości i straty na poziomie zapewniającym wymagane ciśnienia pracy wszystkim zraszaczom. Rozwiązanie takie wy­maga pewnego zdyscyplinowania a w każdym razie stosowania się do opracowanego harmonogramu nawodnień. Jako gałązki stosujemy przeguby z PE lub specjalne węże półelastyczne. Do rozdeszczowania wody najchętniej stosujemy dalekosiężne i dwudyszowe sektorowe, niezniszczalne pop-up PERROT lub RAIN-BERD, sporadycznie TORO, NELSON lub SOLINGER. ŁUKOMET jest zwolennikiem sterowania nawodnieniem na drodze załączania sekcyjnych elektrozaworów (kilku na wydajność jednej pompy) obsługujących po kilka zraszaczy o tej samej funkcji. W uzasadnionych przypadkach lub na kategoryczne życze­nie inwestora stosujemy pop-up z własnymi elektozaworami sterowanymi drogą radiową lub jednoparowym kablem z systemem dekodującym. Całość nawadniania sterowana jest urządzeniem mikroprocesorowym, programem komputerowym lub ręcznie przełącznikami zgodnie z wolą inwestora. ŁUKOMET-owskie systemy nawodnieniowe uwzględniają prawa i zwyczaje panujące na polach golfowych jeśli chodzi o okresy, terminy, dawki.   Integralną częścią nawodnienia jest problem odprowadzenia nad­miaru wody głównie tej z opadów atmosferycznych. ŁUKOMET wykonuje melioracje odwodnieniowe pól golfowych ze szcze­gólnym uwzględnieniem green-ów za pomocą węży drenażowych odpowiednich średnic. W przypadkach ekstremalnych budu­jemy przepompownie ciśnieniowe do odprowadzenia wody na duże odległości.
Parametry
Podstawowe
Opis:Systemy nawadniające mają za zadanie utrzymanie w komforcie wodnym zatrawione elementy pól golfowych, a w szczególności i w kolejności ważności: green, tee, ferway
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.